// where you get everything Filipino

Walang Imposible Sa Diyos

Ang Diyos ay nagmamahal

Ang Diyos ay nagmamalasakit

Sa mga taong nalalayo

Sa Kanya'y nawawaglit

Bakit di mo subukan

Ikaw sa Kanya ay lumapit

Magagawa Nyang lunasan

Walang imposible sa Diyos

koro:

Patatawarin ka ni Hesus

Lumapit ka't manalig ng lubos

Walang imposible sa Diyos

Kapangyarihan Nya'y dakila

Pangako Nya'y buhay na masagana

Walang imposible sa Diyos

print

Comments

Share this with others