// where you get everything Filipino

SUMIGAW SA GALAK

SUMIGAW SA GALAK ANG LAHAT NG NILALANG

PURIHIN ANG DIYOS NG MAY KAGALAKAN

SUMIGAW SA GALAK ANG LAHAT NG NILALANG

PURIHIN ANG DIYOS NG MAY KAGALAKAN

KORO:

WAGAS NA PAPURI SA KANYA'Y IBIGAY

AWITAN SIYA

PURIHIN SIYA

LUWALHATIIN SIYA

print

Comments

Share this with others